Kascommissie: 3 vrijwilligers

Vind je het leuk om cijfers te controleren? Meld je dan als commissielid voor de kascommissie van HC Rotterdam. Eén keer per jaar controleert de kascommissie de jaarstukken van het bestuur die de penningmeester heeft opgemaakt. Hiervoor komt de commissie eenmaal samen om eventuele vragen met de penningmeester te bespreken. Vervolgens brengt een lid van de kascommissie verslag uit aan de Algemene Vergadering. Het is een belangrijke taak voor de vereniging, die relatief weinig tijd kost.

Artikel 21 van de Statuten geeft meer informatie over de kascommissie en haar werkzaamheden:

Artikel 21
1. De algemene vergadering benoemt een commissie van drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, de kascommissie. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoordding van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. De last van de kascommissie kan ten allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen doch slechts door benoeming van een andere commissie.

2. De leden van de kascommissie zijn herbenoembaar; zij kunnen slechts drie achtereenvolgende verenigingsjaren deel uitmaken van de kascommissie.

3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de kascommissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4. De controle van de kascommissie kan vervangen worden door de controle door een accountant in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan via de vacaturebank

Contactgegevens voor meer informatie:
Contactpersoon: Niels van Bladeren
Email: penningmeester@hcrotterdam.com

Vrijwilligers
Vrijwilligers@hcrotterdam.com
Geplaatst 2 maanden geleden

Specifieke kenmerken

CategorieKascommissie

Online aanmelden

Een geldig telefoonnummer is verplicht.
Een geldig e-mailadres is verplicht.